Privacybeleid

Privacybeleid
 

EKIN SCHOONMAAKBEDRIJF legt in deze privacyverklaring uit welke persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel deze
worden gebruikt. Wij schenken verregaande aandacht aan privacy. Wij raden u daarom ook aan om deze verklaring zorgvuldig te lezen.


EKIN SCHOONMAAKBEDRIJF , gevestigd aan NieuwZeelandweg 15 X, 1045 AL Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

info@ekintapijtreiniging.nl http://ekintapijtreiniging.nl, NieuwZeelandweg 15 X, 1045 AL Amsterdam

Persoonsgegevens die wij verwerken

EKIN SCHOONMAAKBEDRIJF verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons
verstrekt. Deze informatie verwerken wij uitsluitend voor de uitvoering van onze diensten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

EKIN SCHOONMAAKBEDRIJF bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw
gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen voor het bewaren van noodzakelijke persoonsgegevens

Delen van persoonsgegevens met derden

EKIN SCHOONMAAKBEDRIJF verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van
onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht,
sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. EKIN
SCHOONMAAKBEDRIJF blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele
toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door EKIN
SCHOONMAAKBEDRIJF en heeft u het recht op gegeven overdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt
een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw
toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ekintapijtreiniging.nl Om er zeker van te zijn dat
het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze
kopie uw pasfoto, MRZ (machine rendabel zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw
verzoek. EKIN SCHOONMAAKBEDRIJF wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contactmetde
autoriteitpersoonsgegevens/tipons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

EKIN SCHOONMAAKBEDRIJF neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet
goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@ekintapijtreiniging.nl

DISCLAIMER

Op het gebruik van deze website (www.ekintapijtreiniging.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te
maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

EKIN SCHOONMAAKBEDRIJF streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met
de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat EKIN SCHOONMAAKBEDRIJF niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit
van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van
juridisch advies.
Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. EKIN SCHOONMAAKBEDRIJF aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die
voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het
verzenden en ontvangen van informatie via de website of via email kan niet zonder meer een relatie tussen EKIN SCHOONMAAKBEDRIJF
en de gebruiker van de website ontstaan.

Email

EKIN SCHOONMAAKBEDRIJF garandeert niet dat aan haar gezonden emails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst
van emails niet kan worden gegarandeerd Ook de veiligheid van het emailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan
verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per email met EKIN SCHOONMAAKBEDRIJF te
corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. EKIN SCHOONMAAKBEDRIJF heeft geen invloed op websites van derden
en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. EKIN SCHOONMAAKBEDRIJF aanvaardt dan ook geen
aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van EKIN SCHOONMAAKBEDRIJF zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.
Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd,
gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat EKIN SCHOONMAAKBEDRIJF daar vooraf schriftelijke
toestemming voor heeft gegeven.

Vragen?

Heb je nog vragen over hoe wij je privacy beschermen, neem dan contact op door ons te mailen via info@ekintapijtreiniging.nl