Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Ekin Schoonmaakbedrijf

Artikel 1 Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

Opdrachtnemer: Ekin Schoonmaakbedrijf

Wederpartij : de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht

heeft gegeven tot het verrichten van

werkzaamheden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op afspraken en overeenkomsten tussen Ekin Schoonmaakbedrijfen, en een Wederpartij.
 2. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 Overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Ekin Schoonmaakbedrijfen de Wederpartij komt tot stand doordat de Wederpartij textiel ter reiniging aanbiedt en Ekin Schoonmaakbedrijfdit textiel ter reiniging aanneemt.
 2. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt een duidelijke afspraak gemaakt met betrekking tot de prijs en de levertijd.
 3. Ekin Schoonmaakbedrijfheeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 4. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Ekin Schoonmaakbedrijfeen verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

Artikel 3 Annulering

 1. Indien de wederpartij een overeenkomst met Ekin Schoonmaakbedrijfwenst te annuleren, voordat het gereinigd is, dan is de wederpartij annuleringskosten verschuldigd van 15% van het met de overeenkomst gemoeide factuurbedrag (exclusief BTW).
 2. Indien het te reiniging aangeboden textiel al
  door Ekin Schoonmaakbedrijfgereinigd is, kan de
  overeenkomst niet meer geannuleerd worden.

Artikel 4 Overmacht


1. Overmacht is overmacht confirm art. 6:75 BW.


2. Indien door overmacht de levering meer dan een
maand vertraagd wordt, zijn zowel Ekin


Schoonmaakbedrijfals de wederpartij bevoegd de
overeenkomst te ontbinden.


Artikel 5 Prijzen en betaling


1. Alle prijzen van Ekin Schoonmaakbedrijfzijn in
Euro, exclusief BTW.


2. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14
dagen na factuurdatum.


3. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de
tijdige betaling van een factuur, dan is de
Wederpartij van rechtswege in verzuim. De
Wederpartij is dan een vertragingsrente
verschuldigd gelijk aan 2% per maand. De rente
over het opeisbare bedrag zal worden berekend
vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is
tot het moment van voldoening van het volledig
verschuldigde bedrag.


4. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is
in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan
komen alle redelijke kosten ter verkrijging van
voldoening buiten rechte voor rekening van de
Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden
berekend op basis van hetgeen op dat moment in
de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is,
momenteel de berekeningsmethode volgens
Rapport Voorwerk II. Indien Ekin
Schoonmaakbedrijfechter hogere kosten ter incasso
heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk
waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor
vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte
gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op
de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is
over de verschuldigde incassokosten eveneens
rente verschuldigd.

Artikel 6 Aansprakelijkheid


1. Ekin Schoonmaakbedrijfis niet aansprakelijk voor
schade, verkleuring, krimpen en afwijkingen ten
aanzien van de kwaliteit. Elke overeenkomst
geschied op eigen risico van de Wederpartij.
2. Ekin Schoonmaakbedrijfis niet aansprakelijk voor
verlies indien textiel niet genummerd aangeleverd
is door de Wederpartij.
3. De Wederpartij vrijwaart Ekin
Schoonmaakbedrijfvoor eventuele aanspraken van
derden, die in verband met de uitvoering van de
overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak
aan andere dan aan Ekin
Schoonmaakbedrijftoerekenbaar is.


Artikel 7 Toepasselijk recht en geschillen


1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Ekin
Schoonmaakbedrijfpartij is, is uitsluitend het
Nederlands recht van toepassing, ook indien aan
een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het
buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de
bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar
woonplaats heeft.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter
doen nadat zij zich tot het uiterste hebben
ingespannen een geschil in onderling overleg te
beslechten.


Artikel 8 Vindplaats en wijziging voorwaarden

De Nederlandse tekst van de algemene
voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg
daarvan.

Chat openen
1
Snel en persoonlijk contact?
Chat direct met mij en bespreek de mogelijkheden om jouw wensen om te zetten.